อาชีพ
         อาชีพส่วนใหญ่ของราษฎรประกอบอาชีพทางการเกษตร คือ ทำนา ทำไร่ข้าวโพด ไร่ถั่ว เหลือง 
และทำสวน เช่น สวนมะขาม สวนลำไย,สวนมะม่วง

 กลุ่มอาชีพอาชีพ
1. กลุ่มพืชไร่                        หมู่ ๒
2. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าหม้อห้อม          หมู่ ๒
3. กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของชำร่วย      หมู่ ๒
4. กลุ่มเกษตรทำนาข้าว-ถั่วเหลือง     หมู่ ๖
5. กลุ่มปลูกถั่วเหลือง       หมู่ ๗
6. กลุ่มปุ๋ยเพื่อการเกษตร   หมู่ ๙
7. กลุ่มเกษตรกรพืชไร่และทำนา       หมู่ ๑
8. กลุ่มธนาคารข้าว     หมู่ ๓
9. กลุ่มเย็บผ้า              หมู่ ๓
10. กลุ่มเลี้ยงสุกร               หมู่ ๓
11. กลุ่มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์     หมู่ ๓
12. กลุ่มเกษตรกรพืชไร่และทำนา     หมู่ ๑๑
13. กลุ่มกลุ่มตัวเย็บเสื้อผ้า              หมู่ ๑๑
14. กลุ่มเลี้ยงสุกร      หมู่ ๑๔
15. กลุ่มเย็บผ้า   หมู่๑๕
16. กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า     หมู่ ๑๓
17. กลุ่มเลี้ยงสุกร     หมู่ ๔
18. กลุ่มทำนาข้าว    หมู่ ๕
19. กลุ่มเลี้ยงสุกร    หมู่ ๖
20. กลุ่มส่งเสริมการปลูกข้าว     หมู่ ๘
21. กลุ่มปลูกถั่วเหลือง หมู่ ๘
22. กลุ่มเลี้ยงสุกร    หมู่ ๙
23. กลุ่มเลี้ยงสุกร    หมู่ ๑๑
24. กลุ่มเลี้ยงผึ้งพันธุ์     หมู่ ๑๑
25. กลุ่มเลี้ยงสุกร    หมู่ ๑๒


        หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
• โรงสี      จำนวน ๕   แห่ง
• ร้านขายของชำ     จำนวน ๗๐ แห่ง
• ปั๊มน้ำมัน     จำนวน ๓   แห่ง
• ร้านตัดผม     จำนวน ๕   แห่ง
• ร้านซ่อมรถ     จำนวน ๗   แห่ง
• ตลาดสด     จำนวน ๒    แห่ง
• ร้านงานคอมพิวเตอร์,ถ่ายเอกสาร   จำนวน  ๕ แห่ง
• เสาโทรศัพท์     จำนวน  ๒ แห่ง
• สถานีวิทยุชุมชน      จำนวน  ๒ แห่ง