(1) จำนวนบุคลากร
บุคลากรทั้งหมด  จำนวน  59 คน แบ่งเป็น
        • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  รวมทั้งหมด  28  คน  ประกอบด้วย
                - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                         จำนวน    1  คน
                - รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                           จำนวน    1  คน
                - เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                             จำนวน    1   คน
                - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                          จำนวน   25 คน
        • คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   ประกอบด้วย
                -  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                               จำนวน  1 คน
                - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                    จำนวน  2 คน
                -  เลขานุการผู้บริหาร                                        จำนวน  1 คน
        • ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า รวมทั้งหมด  39 คน  ประกอบด้วย
        สำนักงานปลัด อบต.    จำนวน  25 คน
                -  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                 จำนวน  1 คน
                -  หัวหน้าสำนักงานปลัด                           จำนวน  1 คน
                -  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                 จำนวน  1 คน
                -  นักวิชาการศึกษา                               จำนวน  1  คน
                -  นักพัฒนาชุมชน                                จำนวน  1  คน
                -  นิติกร                                         จำนวน  1  คน
                -  นักวิชาการเกษตร                               จำนวน  1  คน
                -  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             จำนวน  1 คน
                -  เจ้าพนักงานธุรการ                               จำนวน  1  คน 
                -  เจ้าหน้าที่ธุรการ                                  จำนวน  1  คน
                -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                             จำนวน 2  คน
                -  ผู้ดูแลเด็กเล็ก                                    จำนวน  6 คน
                -  ภารโรง                                          จำนวน  1 คน
                -  คนงานขับรถยนต์                                 จำนวน 1 คน
                -  คนงานขับรถบรรทุกน้ำ,รถขยะ                      จำนวน 1  คน
                -  คนงานเก็บขยะ                                    จำนวน 3 คน
                -  แม่บ้าน                                           จำนวน 1 คน

        กองคลัง    จำนวน     8 คน
                - หัวหน้าส่วนการคลัง                       จำนวน   1 คน
                - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                จำนวน   1 คน
                - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                จำนวน  1 คน
                - เจ้าพนักงานพัสดุ                          จำนวน  1 คน
                - เจ้าหน้าที่พัสดุ                            จำนวน  1 คน
                - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี             จำนวน  2 คน
                -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้            จำนวน  1 คน

        กองช่าง    จำนวน  5 คน
                - หัวหน้าส่วนโยธา                จำนวน   1    คน
                - นายช่างโยธา 6ว                จำนวน   1    คน
                - นายช่างโยธา 4              จำนวน   1    คน
                - ผู้ช่วยช่างโยธา               จำนวน   1    คน
                - คนงานไฟฟ้า,ประปา              จำนวน  1    คน

(2) ระดับการศึกษา
                • ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  4/1 คน
                • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย       จำนวน  2/2 คน
                • ปวส./อนุปริญญา                จำนวน  3 คน
                • ปริญญาตรี                      จำนวน  26 คน
                • สูงกว่าปริญญาตรี                จำนวน  3 คน

(3) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
                • ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ไม่รวมเงินอุดหนุน)              12,401,855.47       บาท
                • รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง                        489,368.95       บาท
                • รายได้จากส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้                           1,836,703.80      บาท
                • เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                  7,623,212.00      บาท
                • เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                        7,460,188.00      บาท