ที่ ชื่อเรื่อง วันที่เพิ่ม ดาวน์โหลด
1
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่
07 ส.ค. 63
เอกสาร
2
ประกาศ...รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ
05 ส.ค. 63
เอกสาร
3
ประกาศขยายเวลาการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563
14 ก.ค. 63
เอกสาร
4
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
14 ก.ค. 63
เอกสาร
5
รับสมัคร.จ้างเหมาบริการจำนวน 2 อัตรา
13 เม.ย. 63
เอกสาร
6
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
26 ก.พ. 63
เอกสาร
7
ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนัก
26 ธ.ค. 62
เอกสาร
8
ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนัก
26 ธ.ค. 62
เอกสาร
9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้
24 ธ.ค. 62
เอกสาร
10
ประกาศที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ห้วยม้า
02 ธ.ค. 62
เอกสาร
11
บันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี25
25 พ.ย. 62
เอกสาร
12
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4/62
18 พ.ย. 62
เอกสาร
13
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนช่วยเหลือทุนการศึกษาเด็กนักเรียน62
30 ส.ค. 62
เอกสาร
14
ประกาศ ผู้ที่ได้รับทุนการ ระดับ ปวส ป.ตรี อบต.ห้วยม้า ปี 256
30 ส.ค. 62
เอกสาร
15
ประกาศ อบต.ห้วยม้า เรื่อง รับสมัครทุนเด็กนักเรียน ปี 2562
01 ส.ค. 62
เอกสาร
16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ
21 มิ.ย. 62
เอกสาร
17
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่ง
10 มิ.ย. 62
เอกสาร
18
รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อวร้องเรียน ร้องทุกข์ ป
16 พ.ค. 62
เอกสาร
19
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกEIT
13 พ.ค. 62
เอกสาร
20
ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2562
13 พ.ค. 62
เอกสาร
21
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
13 พ.ค. 62
เอกสาร
22
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า สมัยสามัญ สมัยที
25 เม.ย. 62
เอกสาร
23
จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้
14 พ.ย. 61
เอกสาร
24
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT
14 พ.ย. 61
เอกสาร
25
งบแสดงฐานะการเงิน อบต.ห้วยม้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
14 พ.ย. 61
เอกสาร
26
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
13 พ.ย. 61
เอกสาร
27
บันทึกข้อความสรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05 ต.ค. 61
เอกสาร
28
ใบมอบฉันทะ
13 ก.ย. 61
เอกสาร
29
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเด็ก นักเรียน นักศึกษาผู้ด
24 ส.ค. 61
เอกสาร
30
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส
13 ก.ค. 61
เอกสาร
31
ประกาศแจ้งการจัดเก็บภาษี อบต.ห้วยม้า ปีงบประมาณ 2561.doc
11 ม.ค. 61
เอกสาร
32
บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข
22 ก.ย. 60
เอกสาร
33
ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
22 ก.ย. 60
เอกสาร
34
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
22 ก.ย. 60
เอกสาร
35
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช
23 พ.ค. 60
เอกสาร
36
ประกาศ..รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของ อบต.ห้วยม้า ปี59
14 ก.ย. 59
เอกสาร
37
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 1/2559
25 ส.ค. 59
เอกสาร
38
ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติขอรับทุนการศึกษาเด็กนักเรียน
04 ส.ค. 59
เอกสาร
39
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับท
04 ส.ค. 59
เอกสาร
40
ประกาศ...สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3
27 ก.ค. 59
เอกสาร
41
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส
11 ก.ค. 59
เอกสาร
42
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ห้วยม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำ 5
04 ก.พ. 59
เอกสาร
43
ประกาศแจ้งประชุมสภา อบต.ห้วยม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำ 59
22 ม.ค. 59
เอกสาร
44
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
15 ต.ค. 58
เอกสาร
45
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
15 ต.ค. 58
เอกสาร
46
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพา
21 ก.ย. 58
เอกสาร
47
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะ
21 ก.ย. 58
เอกสาร
48
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2
21 ก.ย. 58
เอกสาร
49
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2
21 ก.ย. 58
เอกสาร
50
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2
21 ก.ย. 58
เอกสาร
51
คู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
21 ก.ย. 58
เอกสาร
52
คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่ง
21 ก.ย. 58
เอกสาร
53
คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภ
21 ก.ย. 58
เอกสาร
54
คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
21 ก.ย. 58
เอกสาร
55
คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บแล
21 ก.ย. 58
เอกสาร
56
คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
21 ก.ย. 58
เอกสาร
57
ประกาศ เรื่อง ประชุมสภา อบต.ห้วยม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2558
22 ก.ค. 58
เอกสาร
58
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
26 มิ.ย. 58
เอกสาร
59
ประกาศ อบต.ห้วยม้า รับสมัครคัดเลือกเด็กนักเรียน นักศึกษา
22 พ.ค. 58
เอกสาร
60
เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2558
18 พ.ค. 58
เอกสาร
61
เรื่อง เรียกประชุม อบต.ห้วยม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2
08 เม.ย. 58
เอกสาร
62
ประกาศ รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป)
02 เม.ย. 58
เอกสาร
63
ประชาสัมพันธ์ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2558
26 ก.พ. 58
เอกสาร
64
เรื่อง รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
23 ก.พ. 58
เอกสาร
65
รายงานการประชุมสภาฯ 2558
17 ก.พ. 58
เอกสาร
66
ประกาศ เรียกประชุมสภาอบต.ห้วยม้า สมัยสามัญ สมัยที่1 ปี 58
28 ม.ค. 58
เอกสาร
67
ประกาศ การประชุมสภาอบต.ห้วยม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2558
07 ม.ค. 58
เอกสาร
68
จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษี กองคลัง อบต.ห้วยม้า
17 พ.ย. 57
เอกสาร
69
ประกาศสอบราคาจ้าง
27 ส.ค. 57
เอกสาร
70
ประชุมสภา 9 ส.ค.56
06 ส.ค. 56
เอกสาร
71
ประกาศสอบราคาจ้าง 1 ส.ค.56
01 ส.ค. 56
เอกสาร
72
ประกาศสอบราคาจ้าง 6 โครงการ
14 พ.ค. 56
เอกสาร
73
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ.ประจำปี 2556
05 เม.ย. 56
เอกสาร
74
ประกาศผู้ที่ผ่านการสรรหาพนังงานจ้าง ประจำปี 56 หน้า1
20 ก.พ. 56
เอกสาร
75
ประกาศผู้ที่ผ่านการสรรหาพนังงานจ้าง ประจำปี 56 หน้า2
20 ก.พ. 56
เอกสาร
76
ประกาศผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนังงานจ้าง หน้า1
15 ก.พ. 56
เอกสาร
77
ประกาศผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนังงานจ้าง หน้า2
15 ก.พ. 56
เอกสาร
78
ประกาศผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนังงานจ้าง หน้า3
15 ก.พ. 56
เอกสาร
79
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเพื่อสั่งจ้าง ปี56 หน้า5
07 ก.พ. 56
เอกสาร
80
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเพื่อสั่งจ้าง ปี56 หน้า4
07 ก.พ. 56
เอกสาร
81
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเพื่อสั่งจ้าง ปี56 หน้า3
07 ก.พ. 56
เอกสาร
82
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเพื่อสั่งจ้าง ปี56 หน้า2
07 ก.พ. 56
เอกสาร
83
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเพื่อสั่งจ้าง ปี56 หน้า1
07 ก.พ. 56
เอกสาร
84
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยม้า จังหวัดแพร่
07 ม.ค. 56
เอกสาร
85
ประกาศ(อย่างไม่เป็นทางการ) ผลการนับคะแนนเลือกตั้งซ้อม ส.อบต.
04 ต.ค. 55
เอกสาร
86
ประกาศการแต่งตั้งรองนายกปฏิบัติราชการแทนนายก
11 ก.ย. 55
เอกสาร
87
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 1 เขตเลือกตั้งที่ 13
11 ก.ย. 55
เอกสาร
88
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 2 เขตเลือกตั้งที่ 13
11 ก.ย. 55
เอกสาร
89
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.ห้วยม้า หน้า 2
23 ส.ค. 55
เอกสาร
90
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.ห้วยม้า หน้า 1
22 ส.ค. 55
เอกสาร

 
    
 
 

 
\