ที่ ชื่อเรื่อง วันที่ ดาวน์โหลด
1
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
28 ก.ย. 63
เอกสาร
2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว
17 ก.ย. 63
เอกสาร
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 สายทาง
15 ก.ย. 63
เอกสาร
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเหลีย
11 ก.ย. 63
เอกสาร
5
ประชาสัมพันธ์แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่
11 ก.ย. 63
เอกสาร
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางบัวเต
02 ก.ย. 63
เอกสาร
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
02 ก.ย. 63
เอกสาร
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
02 ก.ย. 63
เอกสาร
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
02 ก.ย. 63
เอกสาร
10
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเ
26 ส.ค. 63
เอกสาร
11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเ
26 ส.ค. 63
เอกสาร
12
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเ
26 ส.ค. 63
เอกสาร
13
ประชาสัมพันธ์แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่
18 ส.ค. 63
เอกสาร
14
ประชาสัมพันธ์แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่
18 ส.ค. 63
เอกสาร
15
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอน
14 ส.ค. 63
เอกสาร
16
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอน
14 ส.ค. 63
เอกสาร
17
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอน
14 ส.ค. 63
เอกสาร
18
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างฝา
11 ส.ค. 63
เอกสาร
19
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างฝา
10 ส.ค. 63
เอกสาร
20
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างฝา
10 ส.ค. 63
เอกสาร
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.14 ต.ห้วยม้า
04 ส.ค. 63
เอกสาร
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางบัานนายบร
31 ก.ค. 63
เอกสาร
23
ประชาสัมพันธ์แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่
23 ก.ค. 63
เอกสาร
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติม
23 ก.ค. 63
เอกสาร
25
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารหอประชุมองค์ก
15 ก.ค. 63
เอกสาร
26
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท
14 ก.ค. 63
เอกสาร
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝา
10 ก.ค. 63
เอกสาร
28
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างรา
02 ก.ค. 63
เอกสาร
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบไม่ม
01 ก.ค. 63
เอกสาร
30
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการต่อเติม
30 มิ.ย. 63
เอกสาร
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายทางเพื่อการเกษตร ส
23 มิ.ย. 63
เอกสาร
32
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างรา
22 มิ.ย. 63
เอกสาร
33
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
16 มิ.ย. 63
เอกสาร
34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบไม่ม
16 มิ.ย. 63
เอกสาร
35
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างรา
10 มิ.ย. 63
เอกสาร
36
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
28 พ.ค. 63
เอกสาร
37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับระดับถนนด้วยแอสฟัลท์ค
19 พ.ค. 63
เอกสาร
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบไม่ม
19 พ.ค. 63
เอกสาร
39
ประชาสัมพันธ์แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่
19 พ.ค. 63
เอกสาร
40
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างรา
12 พ.ค. 63
เอกสาร
41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมือง สายลำ
01 พ.ค. 63
เอกสาร
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบไม่ม
01 พ.ค. 63
เอกสาร
43
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างดา
27 เม.ย. 63
เอกสาร
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลห
20 เม.ย. 63
เอกสาร
45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝา
20 เม.ย. 63
เอกสาร
46
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างรา
17 เม.ย. 63
เอกสาร
47
ประชาสัมพันธ์แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่
17 เม.ย. 63
เอกสาร
48
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างรา
09 เม.ย. 63
เอกสาร
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสะพานสลิงข้ามลำน้ำแม่หล่า
08 เม.ย. 63
เอกสาร
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุ
02 เม.ย. 63
เอกสาร
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างรางร
01 เม.ย. 63
เอกสาร
52
ประชาสัมพันธ์แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่
31 มี.ค. 63
เอกสาร
53
ประชาสัมพันธ์บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและค่าแรงงานโครงการซ่อมแ
30 มี.ค. 63
เอกสาร
54
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกค
30 มี.ค. 63
เอกสาร
55
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างรา
23 มี.ค. 63
เอกสาร
56
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน
16 มี.ค. 63
เอกสาร
57
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
05 มี.ค. 63
เอกสาร
58
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและ
26 ก.พ. 63
เอกสาร
59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
03 ต.ค. 62
เอกสาร
60
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุปี ประจำปีงบประมาณ 2563 (ผด.2)
01 ต.ค. 62
เอกสาร
61
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุปี ประจำปีงบประมาณ 2563 (ผด.1)
01 ต.ค. 62
เอกสาร
62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
01 ต.ค. 62
เอกสาร
63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเรียงหินยาแนว สายลำเหมือ
26 ก.ย. 62
เอกสาร
64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด
25 ก.ย. 62
เอกสาร
65
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างเร
20 ก.ย. 62
เอกสาร
66
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างรา
20 ก.ย. 62
เอกสาร
67
ประชาสัมพันธ์บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุก่อก่อสร้างและค่าแรงงานโ
18 ก.ย. 62
เอกสาร
68
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
16 ก.ย. 62
เอกสาร
69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำน
28 ส.ค. 62
เอกสาร
70
ประชาสัมพันธ์สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมโ
22 ส.ค. 62
เอกสาร
71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางบริเวณบ้า
22 ส.ค. 62
เอกสาร
72
ประชาสัมพันธ์สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมโ
16 ส.ค. 62
เอกสาร
73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโครงการปรับปรุงสถานที่เท
14 ส.ค. 62
เอกสาร
74
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
05 ส.ค. 62
เอกสาร
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาป
24 ก.ค. 62
เอกสาร
76
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
10 ก.ค. 62
เอกสาร
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
20 มิ.ย. 62
เอกสาร
78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับระดับถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต
20 มิ.ย. 62
เอกสาร
79
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างรา
13 มิ.ย. 62
เอกสาร
80
ประชาสัมพันธ์สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมโ
07 มิ.ย. 62
เอกสาร
81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
27 พ.ค. 62
เอกสาร
82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
27 พ.ค. 62
เอกสาร
83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า
23 พ.ค. 62
เอกสาร
84
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างรา
14 พ.ค. 62
เอกสาร
85
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างรา
14 พ.ค. 62
เอกสาร
86
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยาง
10 พ.ค. 62
เอกสาร
87
ประชาสัมพันธ์สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมโ
08 พ.ค. 62
เอกสาร
88
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
08 พ.ค. 62
เอกสาร
89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
25 เม.ย. 62
เอกสาร
90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
23 เม.ย. 62
เอกสาร
91
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
10 เม.ย. 62
เอกสาร
92
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างรา
05 เม.ย. 62
เอกสาร
93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดาดลำเหมือง สายลำเหมืองห
04 เม.ย. 62
เอกสาร
94
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
01 เม.ย. 62
เอกสาร
95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วยการ
25 มี.ค. 62
เอกสาร
96
ประชาสัมพันธ์บัญชีแสดงคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคาของโครงกา
21 มี.ค. 62
เอกสาร
97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.11 ต.ห้วยม้า
14 มี.ค. 62
เอกสาร
98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ต.ห้วยม้า อ
14 มี.ค. 62
เอกสาร
99
ปประชาสัมพันธ์บัญชีแสดงปริมาณค่าขนส่งและค่าดำเนินการสำหรับซ่
13 มี.ค. 62
เอกสาร
100
ประชาสัมพันธ์สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมโ
15 ก.พ. 62
เอกสาร
101
ประชาสัมพันธ์สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมโ
15 ก.พ. 62
เอกสาร
102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า
04 ก.พ. 62
เอกสาร
103
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยาง
16 ม.ค. 62
เอกสาร
104
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
04 ม.ค. 62
เอกสาร
105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร สา
14 ธ.ค. 61
เอกสาร
106
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับระด
28 พ.ย. 61
เอกสาร
107
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
15 พ.ย. 61
เอกสาร
108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
13 พ.ย. 61
เอกสาร
109
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
05 พ.ย. 61
เอกสาร
110
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
29 ต.ค. 61
เอกสาร
111
ประกาศผลการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
17 ต.ค. 61
เอกสาร
112
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2562
02 ต.ค. 61
เอกสาร
113
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ 2562
02 ต.ค. 61
เอกสาร
114
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
02 ต.ค. 61
เอกสาร
115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับระดับถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต
26 ก.ย. 61
เอกสาร
116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ต.ห้วยม้า อ
26 ก.ย. 61
เอกสาร
117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
26 ก.ย. 61
เอกสาร
118
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
13 ก.ย. 61
เอกสาร
119
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับระด
12 ก.ย. 61
เอกสาร
120
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
12 ก.ย. 61
เอกสาร
121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเก็บของบรรเทาสาธารณภ
31 ส.ค. 61
เอกสาร
122
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
28 ส.ค. 61
เอกสาร
123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาป
21 ส.ค. 61
เอกสาร
124
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างรา
17 ส.ค. 61
เอกสาร
125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาเหล็กหน้าศูนย์พัฒน
17 ส.ค. 61
เอกสาร
126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด
17 ส.ค. 61
เอกสาร
127
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
09 ส.ค. 61
เอกสาร
128
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
02 ส.ค. 61
เอกสาร
129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.13 ต.ห้วยม้า
02 ส.ค. 61
เอกสาร
130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล. ม.14 ต.ห้วยม้า
02 ส.ค. 61
เอกสาร
131
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
31 ก.ค. 61
เอกสาร
132
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
26 ก.ค. 61
เอกสาร
133
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
09 ก.ค. 61
เอกสาร
134
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
05 ก.ค. 61
เอกสาร
135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต บ้านว
14 มิ.ย. 61
เอกสาร
136
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
14 มิ.ย. 61
เอกสาร
137
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
11 มิ.ย. 61
เอกสาร
138
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
07 มิ.ย. 61
เอกสาร
139
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
30 พ.ค. 61
เอกสาร
140
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
15 พ.ค. 61
เอกสาร
141
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าโครงการปรับปรุงระบบประ
02 พ.ค. 61
เอกสาร
142
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการพนัง คส
30 เม.ย. 61
เอกสาร
143
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการรางระบา
30 เม.ย. 61
เอกสาร
144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขอ
26 เม.ย. 61
เอกสาร
145
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ของ อบต.ห้วยม้า ต.ห้
11 เม.ย. 61
เอกสาร
146
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
27 ก.พ. 61
เอกสาร
147
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
07 ก.พ. 61
เอกสาร
148
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการที่จอดร
29 ม.ค. 61
เอกสาร
149
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการถมดินลุกรัง (บริเวณที่ทำการ อบต
20 ธ.ค. 60
เอกสาร
150
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด.2)
09 ต.ค. 60
เอกสาร
151
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด.1)
09 ต.ค. 60
เอกสาร
152
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
09 ต.ค. 60
เอกสาร
153
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอน
04 ก.ย. 60
เอกสาร
154
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอน
04 ก.ย. 60
เอกสาร
155
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบ
04 ก.ย. 60
เอกสาร
156
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบ
04 ก.ย. 60
เอกสาร
157
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
13 ก.ค. 60
เอกสาร
158
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
13 ก.ค. 60
เอกสาร
159
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสู่
13 ก.ค. 60
เอกสาร
160
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
12 มิ.ย. 60
เอกสาร
161
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
12 มิ.ย. 60
เอกสาร
162
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างดาดลำ
09 มิ.ย. 60
เอกสาร
163
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดลำเหมืองคอ
09 มิ.ย. 60
เอกสาร
164
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
06 มิ.ย. 60
เอกสาร
165
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
06 มิ.ย. 60
เอกสาร
166
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอ
02 มิ.ย. 60
เอกสาร
167
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอ
02 มิ.ย. 60
เอกสาร
168
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอ
02 มิ.ย. 60
เอกสาร
169
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารที่ทำการเ
23 พ.ค. 60
เอกสาร
170
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าต่อเติมอาคารที่ทำการเก
17 พ.ค. 60
เอกสาร
171
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้
15 พ.ค. 60
เอกสาร
172
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
27 เม.ย. 60
เอกสาร
173
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
27 เม.ย. 60
เอกสาร
174
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
27 เม.ย. 60
เอกสาร
175
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
27 เม.ย. 60
เอกสาร
176
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
27 เม.ย. 60
เอกสาร
177
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำ
24 เม.ย. 60
เอกสาร
178
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอน
19 เม.ย. 60
เอกสาร
179
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเ
02 มี.ค. 60
เอกสาร
180
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรี
02 มี.ค. 60
เอกสาร
181
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
23 ก.พ. 60
เอกสาร
182
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
23 ก.พ. 60
เอกสาร
183
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประ
21 ก.พ. 60
เอกสาร
184
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประ
21 ก.พ. 60
เอกสาร
185
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประ
21 ก.พ. 60
เอกสาร
186
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประ
21 ก.พ. 60
เอกสาร
187
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมห้องน้ำอาคารหอประชุมองค์ก
09 ก.พ. 60
เอกสาร
188
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
01 ก.พ. 60
เอกสาร
189
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
18 ม.ค. 60
เอกสาร
190
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
18 ม.ค. 60
เอกสาร
191
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
18 ม.ค. 60
เอกสาร
192
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
18 ม.ค. 60
เอกสาร
193
ประกาศเปิดเยราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองห้วยน้ำ
01 ธ.ค. 59
เอกสาร
194
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด. 2)
17 ต.ค. 59
เอกสาร
195
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด. 1)
17 ต.ค. 59
เอกสาร
196
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประหมหมู่บ้าน หมู่ที
14 ก.ย. 59
เอกสาร
197
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
14 ก.ย. 59
เอกสาร
198
ประกาศผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบ
22 ก.ค. 59
เอกสาร
199
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
13 ก.ค. 59
เอกสาร
200
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค
22 มิ.ย. 59
เอกสาร
201
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
16 มิ.ย. 59
เอกสาร
202
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ต.ห้
23 ธ.ค. 58
เอกสาร
203
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 8 ต.ห้วย
23 ธ.ค. 58
-
204
ประกาศ...ประกวดราคาจ้างสาย หมู่ที่ 11
15 ต.ค. 58
เอกสาร
205
ประกาศ...ประกวดราคาจ้าง หมู่ที่ 2-9
15 ต.ค. 58
เอกสาร
206
ประกาศ...ประกวดราคาจ้าง หมู่ที่ 6,9
15 ต.ค. 58
เอกสาร
207
ประกาศ...ผลการเปิดซองสอบราคา หมู่ที่ 14
31 ส.ค. 58
เอกสาร
208
ประกาศ...ผลการเปิดซองสอบราคา หมู่ที่ 11
31 ส.ค. 58
เอกสาร
209
ประกาศ...ผลการเปิดซองสอบราคา หมู่ที่ 6
31 ส.ค. 58
เอกสาร
210
ประกาศ...ผลการเปิดซองสอบราคา หมู่ที่ 5
31 ส.ค. 58
เอกสาร
211
ประกาศ..ผลการเปิดซองสอบราคา หมู่ที่ 3
31 ส.ค. 58
เอกสาร
212
ประกาศสอบราคาจ้าง ม.14
11 ส.ค. 58
เอกสาร
213
ประกาศสอบราคาจ้าง ม.11
11 ส.ค. 58
เอกสาร
214
ประกาศสอบราคาจ้าง ม.6
11 ส.ค. 58
เอกสาร
215
ประกาศสอบราคาจ้าง ม.5
11 ส.ค. 58
เอกสาร
216
ประกาศสอบราคาจ้าง ม.3
11 ส.ค. 58
เอกสาร
217
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ ล่าสุด
12 มี.ค. 58
เอกสาร
218
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร
12 ก.พ. 58
เอกสาร
219
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
28 ม.ค. 58
เอกสาร
220
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
04 ธ.ค. 57
เอกสาร
221
ประกาศสอบราคาจ้าง
20 มิ.ย. 57
เอกสาร
222
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า อำเภอ
14 ม.ค. 57
เอกสาร
223
ประกาศสอบราคาจ้าง 1 ส.ค.56
01 ส.ค. 56
เอกสาร
224
ประกาศสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 2
05 ก.ค. 56
เอกสาร
225
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง 6 โครงการ หมู่ 14
31 พ.ค. 56
เอกสาร
226
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง 6 โครงการ โครงการที่ 5 หมู่ 1
31 พ.ค. 56
เอกสาร
227
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง 6 โครงการ โครงการที่ 4 หมู่ 1
31 พ.ค. 56
เอกสาร
228
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง 6 โครงการ โครงการที่ 3 หมู่ 2
31 พ.ค. 56
เอกสาร
229
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง 6 โครงการ โครงการที่ 2 หมู่ 1
31 พ.ค. 56
เอกสาร
230
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง 6 โครงการ โครงการที่ 1 หมู่ 7
31 พ.ค. 56
เอกสาร
231
ประกาศสอบราคาจ้างซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
08 มี.ค. 56
เอกสาร
232
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างของ อบต.ห้วยม้า หน้า 2
04 ต.ค. 55
เอกสาร
233
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างของ อบต.ห้วยม้า หน้า 1
04 ต.ค. 55
เอกสาร
234
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการกั้นห้องเรียนและห้องครัว
27 ก.ค. 55
เอกสาร
235
เรื่อง สอบราคาเหมาก่อสร้างของ อบต.ห้วยม้า หน้า 1
27 ก.ค. 55
เอกสาร
236
เรื่อง สอบราคาเหมาก่อสร้างของอบต.ห้วยม้า หน้า 2
27 ก.ค. 55
เอกสาร